Estcourt Senior Secondary School

50 Years of Excellence

Service List

Text Box: “THE YEAR 1694 SIGNALLED A NEW CHAPTER OF HISTORY OF EDUCATION IN ESTCOURT AND SURROUNDING AREAS WHEN IT GAVE BIRTH TO THE FIRST SECONDARY SCHOOL WHICH IS CALLED ESTCOURT SENIOR. THE NEWLY BORN CHILD,ESTCOURT SENIOR HAS BEEN A HUB OF SECONDARY EDUCATION FOR SOME YEARS WHICH LATER GAVE BIRTH TO A NUMBER OF SECONDARY SCHOOLS THAT ARE FLOURISHING IN OUR COMMUNITIES.MAY I INVITE COMMUNITIES AND BENEFICARIES FROM THIS HUB TO MAKE A MEANINGFUL CONTRIBUTION TOWARD THE HISTORIC EVENT OF THE CELEBRATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF ITS EXISTENCE.
Text Box: “THE TIME HAS COME FOR ESTCOURT SENIOR TO BECOME A TECHNICAL HIGH SCHOOL”
………………………………………………
“SESIFIKILE ISIKHATHI SOKUGUQULA I ESTCOURT SENIOR IBE YISIKHUNGO SEMFUNDO YOBUCHWEPHESHE”

MR I.M VILAKAZI         (PRINCIPAL)

Text Box: “SIMEMA BONKE ABAPHUZA KULOMTHOMBO UKUBA BAFAKE ISANDLA EKUTHUTHUKISENI I-ESTCOURT SENIOR NGEZINQALA SIZINDA”
………………………………………………………………………..
“WE INVITE EVERYONE WHOSE THIRST FOR KNOWLEDGE WAS QUENCHED FROM THIS FOUNTAIN TO PARTAKE IN THE INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF ESTCOURT SENIOR SECONDARY SCHOOL”

                    MR G.MCHUNU

                             (SGB CHAIRPERSON)

Text Box: “KUYINTOKOZO ENKULU KIMINA NJENGO NDABEZITHA UKUTHI LESISIKOLE SIQEDA AMASHUMI AMAHLANU EMINYAKA SABAKHONA NJENGONOZALA WAZO ZONKE IZIKOLE ZASEMTSHEZI NAMAPHETHELO. KUYANGITHOKOZISA NJENGENKOSI YAKWANDABA UKUTHI ENDAWENI YAMI KUBE NESIKOLE ESESIKHIQIZE IZINZULULWAZI ESEZIGCWELE UMHLABA WONKE”

 INKOSI   N.F NDABA

 MR V.T  NKABINDE

 (CIRCUIT MANAGER)